fiscale en financiële aspecten van Covid-19

De uitbraak van Covid-19 heeft grote gevolgen voor de Nederlandse economie. De Minister van Financiën heeft maatregelen aangekondigd om die impact te beperken. Hieronder zetten wij die maatregelen voor u uiteen en geven mogelijkheden aan om negatieve financiële effecten voor uw onderneming te beperken. Naar verwachting worden binnenkort additionele maatregelen aangekondigd, ook daarvan houden wij u op de hoogte.

1. Aangekondigde maatregelen van het kabinet

1.1 Bijzonder uitstel van betaling
Ondernemers die door de uitbraak van Covid-19 financiële problemen krijgen, kunnen bijzonder uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De invordering wordt stopgezet zodra het verzoek om uitstel van betaling bij de Belastingdienst binnen is gekomen. Individuele beoordeling vindt later plaats. Om ondernemers verder tegemoet te komen zal de Belastingdienst een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Wij verzorgen graag voor u een verzoek om uitstel van betaling. Dan moeten wij wel een verklaring kunnen afgeven dat:

  • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • Uw onderneming levensvatbaar is.

1.2 Werktijdverkorting
Teruglopende omzet trekt een dubbele wissel op de resultaten indien werknemers volledig doorbetaald dienen te worden zonder dat zij productief kunnen zijn. Werktijdverkorting kan hiervoor een oplossing bieden. U betaalt uw werknemers hetzelfde loon, terwijl zij minder uren kunnen werken. Voor dit verschil kan aanspraak bestaan op een WW-uitkering wegens werktijdverkorting (WTV). Het UWV vergoedt achteraf 70% van het loon voor de uren die het personeel niet werkte. Een WTV-uitkering geldt voor minimaal 2 weken en kan worden verlengd tot maximaal 24 weken. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken. Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:

  • over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen;
  • voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd;
  • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

1.3 Overbruggingskrediet
Het kabinet heeft aangekondigd dat de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling versneld open gaat voor aan bedrijven die door de uitbraak van Covid-19 liquiditeitsproblemen ondervinden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

2. Maatregelen die u zelf kunt nemen
De volgende maatregelen zijn voorbeelden van de kansen die fiscale regelgeving biedt om de liquiditeit van uw onderneming te verbeteren.

2.1 Verlagen voorlopige belastingaanslagen
Mogelijk heeft uw onderneming een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor het lopende boekjaar 2020 ontvangen. Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op resultaten van voorgaande boekjaren. Mogelijke resultaten zijn echter gezien recente ontwikkelingen mogelijk niet meer representatief. Door het verlagen van de voorlopige aanslag kunt u liquiditeit in uw onderneming houden.

2.2 Heroverweeg de btw-aangifteperiode
Btw-aangifte doet u of uw onderneming in beginsel per kwartaal. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel mogelijk. U kunt verzoeken per maand aangifte te doen. Het doen van maandaangifte kan voordelig zijn bij een structurele btw-teruggaaf. Kwartaalaangifte is over het algemeen aan te raden indien u zich in een btw-betalende positie bevindt. Wij kunnen voor u de aangifteperiode voor de btw wijzigen.

2.3 Factuurdata rond het einde van het btw-aangiftetijdvak
Wanneer een factuur op de laagste dag van het tijdvak wordt verstuurd, dient nog in dat tijdvak btw te worden afgedragen. De Belastingdienst maakt in beginsel namelijk geen onderscheid tussen betaalde en onbetaalde rekeningen. Wanneer u de rekening op de eerste dag van het volgende tijdvak verstuurt, dient pas aan het einde van dat tijdvak de btw te worden afgedragen. De kans is groter dat de rekening dan wordt betaald vóórdat de btw moet zijn afgedragen. Dit kan dus zorgen voor een liquiditeitsvoordeel. Omgekeerd kan hetzelfde resultaat worden bereikt door inkoopfacturen nog juist voor het nieuwe tijdvak toegezonden te krijgen, zodat de te betalen btw nog in het huidige tijdvak teruggevorderd kan worden. Hier moet uw leverancier dan uiteraard wel aan meewerken.

2.4 Btw terugvragen over nog onbetaalde facturen
U heeft als schuldeiser uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf van de door u afgedragen btw. Heeft u dus langer dan 12 maanden geleden facturen uitgereikt en zijn deze nog niet betaald, dan kunt u in de eerstvolgende btw-aangifte de afgedragen btw op deze facturen terugkrijgen. Let u op dat als de oninbare vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald, u de eerder op de btw-aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw dient te voldoen. Indien eerder dan na 12 maanden na het verstrijken van de betalingstermijn reeds vast komt te staan dat de klant de factuur niet zal betalen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement) kan de btw al eerder worden teruggevraagd.

2.5 Vaststellen fiscale eenheid voor de btw
Het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw kan voordelig uitwerken. Onderdelen van een fiscale eenheid zijn bijvoorbeeld geen btw verschuldigd over onderlinge leveringen van goederen en diensten. Daarmee wordt voorkomen dat op onderlinge transacties btw moet worden berekend en afgedragen die dan later weer dient te worden teruggevorderd van de Belastingdienst. Dit kan extra voordelig zijn indien een onderdeel van de fiscale eenheid vrijgestelde prestaties verricht. Let u op, de vaststelling van een fiscale eenheid betekent automatisch dat alle onderdelen hoofdelijk aansprakelijkheid worden voor elkaars btw-schulden.

2.6 Verkopen van vorderingen
Indien u door de huidige economische situatie aan ziet komen dat u vorderingen niet kan incasseren, maar moet afschrijven, kunnen deze echter nog steeds van waarde zijn en kan cash flow gegenereerd worden. Dit kan door middel van de verkoop van deze vorderingen aan markpartijen die gespecialiseerd zijn in het opkopen van vorderingen die minder waard zijn dan de nominale waarde. Deze marktpartijen betalen u een percentage van de nominale waarde van uw vordering afhankelijk van de kwaliteit van de vordering. Het voordeel voor u is dat uw cashflow direct verbetert en u uw risico op eventuele toekomstige verliezen beperkt. Andersom kan het voor u als investeerder strategisch en financieel interessant zijn om vorderingen te kopen van partijen die een acute liquiditeitsbehoefte ontwikkelen.

Neem contact op
Indien u nog vragen heeft over het voorgaande, zijn wij uiteraard graag bereid een en ander nader toe te lichten. Ook helpen wij u graag bij de diverse mogelijke acties om de negatieve effecten van de uitbraak van Covid-19 voor uw onderneming te beperken.

Bel 088-2066600 of stuur ons een e-mail via info@ccount.nl